Logo
        Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
  Αυτόματη επανασύνδεση:

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
 1 
 στις: Σήμερα στις 02:25:09 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Οδηγίες του υπ. Οικ. στις κτηματικές υπηρεσίες για τη χάραξη του αιγιαλού


Οδηγίες στις κτηματικές υπηρεσίες  του Δημοσίου για τις αλλαγές στην χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού έδωσε το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν άμεσα.

Σύμφωνα με τι νέες διατάξεις του νόμου 4281/2014 όπως αναφέρει η εγκύκλιοε ΠΟΛ.1196/27.8.2014  για την χάραξη του αιγιαλού λαμβάνονται πλέον υπόψη έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες,  οι οποίοι θεωρούνται ως υπόβαθρα επί των οποίων είναι χαραγμένη προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού με κόκκινο χρώμα, κλίμακας 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009.

Οι οδηγίες προς τις κτηματικές υπηρεσίες:

"Οι προαναφερόμενοι ορθοφωτοχάρτες θα αποσταλούν στις υπηρεσίες σας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει  την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες :

Α) Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών θα πρέπει να φροντίσετε για την διαγραφή της προκαταρτικής οριογραμμής αιγιαλού αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που υπάρχει ήδη εγκεκριμένη οριογραμμή, η οποία και θα πρέπει να αποτυπωθεί ως οριστική ταυτόχρονα με τις ήδη εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται στην περιοχή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία αποτύπωσης της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού, λόγω αδυναμίας εντοπισμού της (έλλειψη συντεταγμένων κ.λ.π.) επί του ορθοφωτοχάρτη ή εντοπισμού της στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική η εγκεκριμένη οριογραμμή του αιγιαλού, ως εκ τούτου εξετάζεται και ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα, πριν την λήξη της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται), ο επανακαθορισμός αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη, και την υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας περιοχής, τηρουμένης της ισχύουσας διαδικασίας για την χάραξη του αιγιαλού.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα (των έξι μηνών) οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να ενημερωθούν από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. για τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 2971/2001, καθώς και για τα υπόβαθρα που πρέπει να εξαιρεθούν της ανάρτησης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Β)  Μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, επίσης από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών (εντός του οποίου συμπεριλαμβάνεται και το προηγούμενο διάστημα των έξι μηνών), οι υπηρεσίες σας πρέπει :

α) Να εξετάσουν τις περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων κατά την χάραξη της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, αλλά και την ορθότητα της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2971/2001, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, και την πραγματική σημερινή κατάσταση του αιγιαλού (πιθανή ύπαρξη νομίμων ή παρανόμων λιμενικών έργων διαβρώσεων ή προσχώσεων φυσικών ή τεχνητών), δεδομένης της παρέλευσης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τα έτη φωτοληψίας των ορθοφωτοχαρτών.

β) Να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης οριστικής γραμμής του αιγιαλού και της προκαταρτικής οριογραμμής.

Γ) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις υπηρεσίες σας στην τηρούμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3 έως και 6 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται), προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή προσφυγών των θιγομένων από τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού πολιτών στην τακτική διαδικασία.

Επισημαίνεται  επίσης ότι στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής απαιτείται η τεκμηρίωση της υιοθέτησης ή της απόρριψης της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 9 του ν. 2971/2001.

Δ)  Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην οριστικοποιηθεί προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τις υπηρεσίες σας, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος της μη διασφάλισης της κοινοχρησίας του αιγιαλού και κατ΄ επέκταση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τούτου οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  του ελέγχου στο σύνολο της προκαταρκτικής οριογραμμής του αιγιαλού της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται).

Ε)  Τα αναφερόμενα αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού της παρ. 8 του προαναφερομένου άρθρου, αφορούν τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις υπηρεσίες σας στο διάστημα από την δημοσίευση του ν. 4281/2014 μέχρι την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης της οριογραμμής του αιγιαλού στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4281/2014  αντικαθίστανται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2971/2001 (285 Α΄), το οποίο αφορά τον καθορισμό του παλαιού αιγιαλού, η χάραξη του οποίου γίνεται πλέον με γαλάζιο χρώμα επί των υποβάθρων της παρ.1 του άρθρου 4 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε).

Σημειώνεται ότι η χάραξη παλαιού αιγιαλού δεν γίνεται επί των προαναφερομένων υποβάθρων αποκλειστικά και μόνο όταν το εύρος αυτού είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτογραμμή (εύρος απεικόνισης των ορθοφωτοχαρτών). Στην περίπτωση αυτή στους ορθοφωτοχάρτες απεικονίζεται το τμήμα του παλαιού αιγιαλού που δύναται να απεικονισθεί, τυχόν δε υπολειπόμενο απεικονίζεται επί του κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος της παρ. 6 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε).

Για την καταγραφή του Δημοσίου Κτήματος, που προέρχεται από τον προαναφερόμενο παλαιό αιγιαλό, θα συνταχθεί ενιαίο κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεοδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987.

3.  Μετά την ανάρτηση των υποβάθρων με την οριστικοποιημένη γραμμή του αιγιαλού την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος αιγιαλού ή  διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού οι υπηρεσίες σας έχουν την δυνατότητα να απαιτούν την υποβολή των οικείων ορθοφωτοχαρτών της παρ. 4  του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001, περί υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν για όλες τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου περιπτώσεις, ως εκ τούτου θα  πρέπει να εξετάζεται άμεσα από την αρμόδια επιτροπή η αναγκαιότητα της χάραξης της οριογραμμής της ζώνης παραλίας, όπου αυτή δεν υφίσταται, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται για την χάραξή της από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγχρόνως, θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε και έρευνα για την ύπαρξη ή μη παλαιού αιγιαλού και καθορισμός αυτού, όπου υφίσταται πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου."


http://taxheaven.gr

 2 
 στις: Σήμερα στις 02:25:08 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Μητρώο για τις συνεπείς επιχειρήσεις – Σαμαράς: Η ανεργία ο πιο ύπουλος αντίπαλος


Στη θέσπιση μητρώου, στο οποίο θα εντάσσονται οι συνεπείς επιχειρήσεις, συμφώνησαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του πρώτου κυβερνητικού συμβουλίου απασχόλησης.

Στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Βρούτση αναμένεται να δοθούν κίνητρα όπως είναι η μείωση των εισφορών, αλλά και η διεξαγωγή λιγότερων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ανεργία ως «τον πιο ύπουλο και σκληρό αντίπαλο της κοινωνίας που υπονομεύει τα όνειρα της νεολαίας ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 24 τρίμηνα αναμένεται να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας.»

Ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε επίσης και στα κυβερνητικά σχέδια για την τόνωση της απασχόλησης τα οποία εφόσον ευοδωθούν θα συμβάλλουν στη δημιουργία 770 χιλιάδων θέσεων εργασίας έως το 2020.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η προσπάθεια απορρόφησης των ανέργων κάτι το οποία πρέπει να γίνει δίχως να απαξιώνεται το ανθρώπινο δυναμικό.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου χαρακτήρισε σημαντική τη συνεδρίαση του συμβουλίου αναφέροντας ότι συζητήθηκε η πρόταση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για τη θέσπιση ρήτρας απασχόλησης σε υγιείς επιχειρήσεις.

Δηλώσεις κοινωνικών εταίρων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος έκανε την πρόταση οι κοινωνικοί εταίροι να είναι οι τελικοί δικαιούχοι της διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ τα όποία αφορούν σε προγράμματα απασχόλησης ενώ έθεσε στον πρωθυπουργό και το ζήτημα της ρύθμισης στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον οργανισμός εργατικής κατοικίας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης από την πλευρά του ζήτησε από τα μέλη του συμβουλίου απασχόλησης την αναγνώριση των εργοδοτών που είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους καθώς και τη δημιουργία Συνηγόρου του Επιχειρηματία στα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Πηγή: http://www.skai.gr/
http://taxheaven.gr

 3 
 στις: Σήμερα στις 02:25:07 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Έξι πρόσθετα προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. - Ηλεκτρονικά η ανανέωση της κάρτας ανεργίας


Σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Εργασίας, μετά την πρώτη σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης, οι νέες μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης είναι:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας - σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» - καθώς η συσσωρευμένη μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, έχει δείξει ότι υπήρχε πρόβλημα στο στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων.

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Έτσι, η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας θα υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες για τη συντονισμένη παροχή υπηρεσιών προς όφελος της βέλτιστης δυνατής μετάβασης νέων της περιοχής από το σχολείο στην εργασία.

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Μετά τη γενναία σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2014, σχεδιάζουμε την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους - υπό την προύπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η θετική δυναμική και η ταμειακή ισορροπία του μέτρου, δηλαδή η υπερκάλυψη της απώλειας πόρων για τα ταμεία, με έμμεση ενίσχυση των δημοσίων εσόδων λόγω προσλήψεων.

Με διαφορετικά λόγια, πρέπει να κινηθούμε σε μια λογική διαρκούς και αυτοτροφοδοτούμενου περιορισμού του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλ. μείωσης των εργοδοτικών εισφορών) εάν τηρούνται δύο προϋποθέσεις: η συνεχώς αυξανόμενη συμμόρφωση των επιχειρήσεων λόγω περιορισμού της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και ο διακριτός μετασχηματισμός της ενισχυμένης αναταγωνιστικότητας σε νέες προσλήψεις, όπως όλα αυτά αντανακλώνται στο ρυθμό αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός προκειμένου οι δικαιούχοι του Οργανισμού να έχουν πλήρη και διαδραστική ψηφιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες του, στο πρότυπο των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Μια πρώτη και άμεση θετική επίπτωση των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών στον ΟΑΕΔ θα είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η οριστική κατάργηση των ουρών και της ταλαιπωρίας των πολιτών στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σημαντικότερο, ωστόσο, είναι το όφελος που θα προκύψει για τους ίδιους τους ανέργους και τις εργασιακές τους προοπτικές. Ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (μείωση μέχρι και 4.250.000 επισκέψεων κατ’ έτος), θα προκύψει η απελευθέρωση περίπου 800 εργασιακών συμβούλων και 1.200 διοικητικών υπαλλήλων από εργασίες ρουτίνας (επαναλαμβανόμενες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες), οι οποίοι στη συνέχεια θα απασχοληθούν σε παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες εργασίες, όπως η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης, μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης του ανέργου, η ποιοτική προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς/ζήτησης εργασίας και γενικότερα η καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και η ουσιαστικότερη παρακολούθηση του ανέργου.

Η πλήρης και διαδραστική αξιοποίηση του διαδικτύου για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατέστη τεχνικά εφικτή και λειτουργικά ασφαλής, καθώς η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική καταγραφή των ροών της μισθωτής εργασίας και συνεπώς την άμεση ενημέρωση του ΟΑΕΔ για κάθε μεταβολή της εργασιακής κατάστασης των εγγεγραμμένων ανέργων του Οργανισμού. Παράλληλα, η διασταύρωση των στοιχείων των συναλλασσομένων, με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμοδίων φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), διασφαλίζει περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον, καθώς θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν περιπτώσεις καταχρηστικής λήψης επιδομάτων ανεργίας ή άλλες παραβατικές συμπεριφορές των συναλλασσομένων με τον ΟΑΕΔ.

4. «ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» στοχεύει καταρχήν στον οργανωτικό εξορθολογισμό και την ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, καθώς το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε αυτό το Μητρώο θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κ.λπ.

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το «νεκρό βάρος» (dead weight) των ελέγχων και θα αυξηθεί η «προστιθέμενη αξία» τους με την έννοια της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο μητρώο θα μπορούσε να αποτελέσει πτυχή των επιχειρηματικών πολιτικών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

5. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ‘ΧΡΥΣΑ ΜΥΑΛΑ’ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η διαρροή των καλύτερων μυαλών της Ελλάδας στο εξωτερικό (brain drain), φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας. Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια το μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας.

Για αυτό το λόγο, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Μια σύγχρονη δράση, με την οποία οι καλύτεροι νέοι επιστήμονες θα παραμείνουν στον τόπο μας, μπολιάζοντας με την ικανότητα και δημιουργικότητά τους το χτίσιμο της αυριανής παραγωγικής Ελλάδας.

Το Σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μίγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

Έτσι, τα «χρυσά μυαλά» που θα βγαίνουν κάθε χρόνο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εισέρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία, ενδυναμώνοντας το νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας. Η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο με την πλούσια τεχνογνωσία του θα συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αριστείας.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργούμε μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

7. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι Κοινωνικοί Εταίροι στο προοίμιο της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014 για πρόταση σύμπραξης με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ)

8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προτείνουμε τη διαπραγμάτευση με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα των Κανονισμών που αφορούν:

(α) τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, η οποία είναι εξαιρετικά περιοριστική λόγω αφενός των αυστηρών ορισμών των μέτρων που χαρακτηρίζονται ως κρατική ενίσχυση και αφετέρου λόγω των χαμηλών ορίων επιτρεπόμενης σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που θέτει ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και ως εκ τούτου αποκλείει πολλές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μεγάλες) από τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέα προγράμματα.

(β) την κατανομή χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς η υπάρχουσα κατανομή πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας (Περισσότερο ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες. Παράδειγμα, οι Περιφέρειες του Στόχου 2 – Σταδιακης Εισόδου (Αττική και Νότιο Αιγαίο) λαμβάνουν μειωμένη χρηματοδότηση για δράσεις απασχόλησης την περίοδο 2014-2020, καθώς το ΑΕΠ των περιοχών αυτών (όπως μετρήθηκε προ κρίσης) υπερβαίνει το όριο επιλεξιμότητας.

9. ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου νομικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου νομικού πλαισίου, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εν τέλει την αποτελεσματική σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ενιαιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση είναι, εξάλλου, απαραίτητος για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρέμβασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) μέσω της οποίας θα προσφέρεται σε κάθε νέο έως 25 ετών μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.

10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Προχωρούμε στο μεγάλο έργο της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, έχοντας υπόψη ότι οι απλοί και καθαροί κανόνες ελαχιστοποιούν το κόστος συμμόρφωσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, συνιστούν θετικό κίνητρο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, τονώνουν εν γένει την επιχειρηματικότητα και, κυρίως, εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ («ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»)

Το Υπουργείο Εργασίας σχεδίασε και αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014 – 2020», το οποίο θα αποτελέσει το «εργαλείο» επιχειρησιακής παρέμβασης με στοχευμένες δράσεις και προγράμματα για την ανάσχεση της ανεργίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Το νέο ΕΠ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, στη διαμόρφωση ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το σκέλος της στρατηγικής του ΕΠ που αφορά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής εξειδικεύεται μέσα από 2 Άξονες Προτεραιότητας, ευθυγραμμίζεται με το Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», καθώς και μέρος του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ στοχεύει στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο). Επίσης, υποστηρίζει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην επίτευξη των γενικότερων στόχων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω κυρίως της ενίσχυσης ή και ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) και λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth Guarantee).

Οι δύο αυτοί άξονες προτεραιότητας αποτελούν και τους Πυλώνες των Επιχειρησιακών Παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αλλά και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Συνολικά θα διατεθούν περισσότερα από 1,5 δις €.

Βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, να είναι κατά βάση εμπροσθοβαρής, δηλαδή να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις εκείνες που θα ανακουφίσουν άμεσα το τμήμα εκείνο της κοινωνίας, το οποίο έχει πληγεί έντονα από την κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι-μέλη νοικοκυριών ανέργων, νέοι). Έτσι, σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Άμεση υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων της περιόδου 2014-2020 - 600 εκ ευρώ για 145.000 ανέργους

Οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν διττό χαρακτήρα, από τη μια πλευρά υιοθετούνται μέτρα ανακουφιστικού χαρακτήρα για ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και από την άλλη μέτρα ενεργητικών πολιτικών με στόχο την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα από τις παρεμβάσεις αυτές έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 800.000 άτομα, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο και τη σημασία των προγραμμάτων στην προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία του Υπουργείου Εργασίας και των ειδικών του υπηρεσιών στη διαχείρισης σχετικών προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα αφενός της αναγκαιότητας απρόσκοπτης υλοποίησης και ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού παρεμβάσεων και αφετέρου την αντιμετώπιση της κοινωνικής απαίτησης για δραστικών ενεργειών ανάσχεσης της ανεργίας που οφείλεται μεταξύ άλλων και από τη συνεχιζόμενη – παρα τα θετικά σημάδια ανάκαμψης - οικονομική κρίση, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και του προέδρου της και με συντονσιμένες ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, εξασφαλίστηκε η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου, υπο τη μορφή δέσμης 8 δράσεων.

Με δεδομένη, λοιπόν, την ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας, χωρίς να χαθεί χρόνος και έως την τελική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, υπήρξε η συμφωνία για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Οι 8 δράσεις αποτελούν τους πυλώνες ενός ειδικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης με την ονομασία «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΜΠΡΟΣΤΑ» και έχει το χαρακτήρα του εμπροσθοβαρούς ως προς την κατανομή των πόρων του ΕΚΤ, άμεσου ως προς το χρόνο προκήρυξης και υλοποίησης των δράσεων του και στοχευμένου ως προς τις κατηγορίες ωφελουμένων (έμφαση σε ηλικίες που πλήττονται από υψηλή ανεργία, αλλά και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού).

Άμεσα – εντός του 2014 - το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τις ειδικές υπηρεσίες θα υλοποιήσουν τα ακόλουθα προγράμματα:

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 138.600.000 το οποίο θα αφορά 38.000 ανέργους. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις προσκλήσεων: η πρώτη θα αφορά 30.000 ανέργους ηλικιών 25 έως 29 ετών, η δεύτερη θα αφορά 8.000 ανέργους ηλικιών 18 έως 29 ειδικά για τον τομέα του τουρισμού.

· Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συνολικού προϋπολογισμού 43.200.000 € το οποίο θα αφορά 12.000 ανέργους. Η δράση αυτή προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» και χρηματοδοτείται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και το ΕΚΤ

· Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» το οποίο ήδη υλοποιείται και αφορά 55.000 ωφελούμενες μητέρες και 68.500 παιδιά και το οποίο στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις δομές φύλαξης παιδιών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 160 εκ ευρώ και αφορά την περίοδο 2014-2015.

· Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και το οποίο θα προκηρυχτεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (μέσω του ΟΑΕΔ). Απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 29 ετών, κατά προτεραιότητα άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα σε δεξιότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, θα προβλεφθεί πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν. Η δράση θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση ποσοστού τουλάχιστον 25% των συμμετεχόντων για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 112 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους 18 έως 24 ετών και ευπαθείς ομάδες αντίστοιχης ηλικίας και το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη συνέχεια προώθηση του ανέργου, είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε προγράμματα απασχόλησης, είτε σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 45 εκ ευρώ. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ.

· Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 15.000 ανέργους νέους έως 24 ετών και τα οποία θα αφορούν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, κυρίως σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία, Πληροφορική, κλπ), τα οποία θα καταλήγουν σε πιστοποίηση βάση προτύπων ή θα υλοποιηθούν στη βάση των εγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκ ευρώ.

· Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), για τη στήριξη περισσότερων από 10.000 ανέργων όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού που έχουν δημιουργήσει ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη από την Παρασκευή θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τέλος Αυγούστου.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικουρούμενο από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προχώρησε στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία» στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη ενεργειών που απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το σχέδιο βασίζεται σε ευρεία οριζόντια συνεργασία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, όπως επίσης και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της νεολαίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» προβλέπει την υλοποίηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκ. € για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

· Δράσεις Πρόληψης - Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 109.000 νέοι
· Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι
· Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.456 νέοι
· Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι
· Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι
· Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ και του ΟΑΕΔ, προχωράει άμεσα – ως μέρος των 8 εμπροσβοβαρών που περιγράφηκαν παραπάνω – στην υλοποίηση 4 σημαντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία, συνολικού προϋπολογισμού 128.200.000 € οι οποίες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ωφελήσει 35.000 ανέργους νέους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Εκτός από τις 3 δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσα από τα εμπροσθοβαρή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Οργανισμός προχωρά άμεσα στην υλοποίηση 6 πρόσθετων προγραμμάτων τα οποία αφορούν 37.400 ανέργους και θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 175.000.000 € αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

· Επιδότηση καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων έως 35 ετών - Ήδη ολοκληρώθηκε η α’ φάση για 1.100 νέους και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων για άλλους 900. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 20.000.000

· Επιχορήγηση επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους 30-66 ετών για ένα έτος - Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία για 5.500 και συνεχίζεται η τοποθέτηση για τους υπόλοιπους 4.500. ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 10.000 – ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 54.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας –ΤοπΣα» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ». Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Αφορά 10.000 ωφελούμενους και έχει προυπολογισμό 17.000.000

· Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών (διάρκειας 18 μηνών) για τις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που έχουν πληγεί από τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ. Η Δημόσια Πρόσκληση είναι ενεργή και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται οι αιτήσεις. Η δράση αφορά 400 άτομα και έχει συνολικό προυπλογισμό 3.000.000

· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών για 1 έτος. Βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης. Αφορά 5.000 άτομα και έχει συνολικό προυπολογισμό 27.000.000

· Πρόγραμμα για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 50 ετών. Είναι πρόταση του ΟΑΕΔ και αναμένεται έγκριση από το ΕΣΠΑ. Αφορά 10.000 άτομα και έχει προυπολογισμό 54.000.000

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της συνετής, στοχευμένης και έγκαιρης διάθεσης πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και εθνικών πόρων, θέτει σε τροχιά και άμεση εφαρμογή ειδικά προγράμματα και δράσεις για την ανάσχεση της ανεργίας, αλλά και την υποστήριξη των ανέργων όλων των ηλικιών – και ειδικά εκείνων που πλήττονται με υψηλά και «επίμονα» ποσοστά ανεργίας – διαθέτοντας για τη διετία 2014 – 2016 πάνω από 1.021.800.000 €, αναμένοντας να ωφελήσει αποτελεσματικά τουλάχιστον 397.356 ανέργους.


http://taxheaven.gr

 4 
 στις: Σήμερα στις 12:25:10 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Δείτε το νέο απλοποιημένο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α. που θα ισχύσει από 1/1/2015


Εγκύκλιο εξέδωσε η ΓΓΔΕ σχετικά με το νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ που θα ισχύσει από το 2015,

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο έντυπο που θα χρησιμοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2015 είναι πιο εύχρηστο και λειτουργικό, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη γενικότερη προσπάθεια μείωσης του διοικητικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τη Φορολογική Διοίκηση.

Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου είναι:

1. Δεν θα αναγράφονται οι εισροές (δαπάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς,  όπως απαιτούσε το παλαιό έντυπο, αλλά  θα χρησιμοποιούνται μόνο 2 κωδικοί (αξία και αναλογών ΦΠΑ).

2. Οι ειδικοί λογαριασμοί (κωδικοί πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωματώνονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση.

3. Ενσωματώνεται η αίτηση επιστροφής με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής και δεν θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής.

4. Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.

5. Δίνεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν του προς επιστροφή ποσού.

Διευκρινίζεται ότι το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση περίπλοκων πινάκων για τον προσδιορισμό των παραπάνω.

Δείτε την απόφαση
και το Νέο Εντυπο ΦΠΑ
http://taxheaven.gr

 5 
 στις: Σήμερα στις 12:25:09 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Χαρδούβελης προς τρόικα: «Μην επιμείνετε σε νέα μέτρα»


«Ελπίζω να έχουν πάρει το μάθημά τους»

 Την άποψη ότι ενδεχόμενα νέα μέτρα λιτότητας σε βάρος της Ελλάδας δεν είναι προς το συμφέρον της τρόικας εκφράζει ο Γκίκας Χαρδούβελης, λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο «ραντεβού» στο Παρίσι και τον νέο κύκλο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Ο έλληνας υπουργός Οικονομικών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «New York Times», τονίζει ότι οι δανειστές «έχουν κίνητρο να αφήσουν την οικονομία να αναπτυχθεί, καθώς έτσι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα το χρέος μας».

Ο κ. Χαρδούβελης προειδοποιεί, επίσης, ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας θα μπορούσε να δεχτεί πλήγμα από τυχόν «νέους, επαχθείς στόχους», υπενθυμίζει δε την αστοχία των δανειστών στους υπολογισμούς τους για το πρωτογενές πλεόνασμα. «Ελπίζω αυτό να τους δίδαξε ένα μάθημα, και να μην επιμείνουν πολύ στη δημοσιονομική πλευρά», εξηγεί. Εκτιμά, μάλιστα, πως η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα είναι πιο αποτελεσματική στο μέλλον, «επειδή η τρόικα δεν θα είναι στο λαιμό μας, αλλά στο παρασκήνιο».

Όπως επισημαίνει, είναι έτοιμος να καταρτίσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα εστιάζει στους πολλά υποσχόμενους τομείς της γεωργίας και της ναυτιλίας, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ποικιλία στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Όσον αφορά το ζήτημα του χρέους, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει πως στόχος της Ελλάδας είναι να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μέσω μείωσης των επιτοκίων και επιμήκυνσης των δανείων στήριξης. «Το χρέος μας είναι μεγάλο, αλλά και πολύ μακροπρόθεσμο, οπότε εύκολα εξυπηρετούμενο», συμπληρώνει.

Πηγή: news.gr


http://taxheaven.gr

 6 
 στις: Σήμερα στις 12:25:09 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών προωθεί το υπ. Εργασίας


Νέα μείωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν νέο προσωπικό διατηρώντας, ταυτόχρονα, τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, προωθεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το μέτρο, το οποίο έχει συζητηθεί σε «κλειστές» συναντήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της ηγεσίας του υπουργείου -υπό τη μορφή μιας «ρήτρας» για την απασχόληση- και «ανταλλάγματος» για τις «ελαφρύνσεις» - εντάσσεται στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας που «κλειδώνει» την ερχόμενη Δευτέρα, στην πρώτη συνεδρίαση του κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης υπό τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά με πλήρη σύνθεση.

Θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Ευάγγ. Βενιζέλος και οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου.

«Ο νέος κύκλος οικονομικής ανάπτυξης στον οποίο μπαίνει η ελληνική οικονομία θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα δυνατό και μετρήσιμο μέρισμα απασχόλησης. Κανείς δεν θέλει μια άνευρη και αφυδατωμένη ευημερία των αριθμών, μια άνεργη ανάπτυξη... Πρώτα απ' όλα είναι η απασχόληση και η εργασία. Και αυτή ακριβώς η προτεραιότητα θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Δευτέρα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις», δηλώνει στην «Η» ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης επιβεβαιώνοντας ότι τη διαπίστωση αυτή, για τη στήριξη της απασχόλησης, έκαναν όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ) που συμμετείχαν σε σύσκεψη του υπουργείου για την προετοιμασία της πρώτης συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης.

Την αναγκαιότητα να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός των δράσεων και των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής, ύστερα από την πολύχρονη κρίση, ανεργίας και της διασύνδεσης της αναπτυξιακής διαδικασίας με την απασχόληση, έχει διατυπώσει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγ. Βενιζέλος με την πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υφυπουργός Εργασίας Β. Κεγκέρογλου υποστηρίζει πως «η διάσταση της απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται στο εξής».

Συντονισμένα μέτρα - Οδηγία στους υπουργούς

Η απόφαση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά να συγκαλέσει το κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης την 1η Σεπτεμβρίου -πριν από την προγραμματισμένη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους επικεφαλής της τρόικας στο Παρίσι και την καθιερωμένη εξαγγελία, στη ΔΕΘ, της πολιτικής η οποία θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα- σηματοδοτεί την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της ανεργίας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η «οδηγία» που θα δοθεί είναι να υπάρξει σύμπραξη των υπουργείων για να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμος κοινοτικός πόρος, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης να αποτελέσουν «γέφυρα» για την ένταξη των ανέργων και των νέων στην αγορά εργασίας και να προωθηθούν συντονισμένα και καλά σχεδιασμένα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν αλλά και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στην Εκθεση που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη προβλέπει, πάντως, ότι το ποσοστό της ανεργίας (ήδη στο 27,2% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) δεν πρόκειται να «πέσει» κάτω από το 22% - 23% (δηλαδή κάτω από 1.150.000 άτομα) έως το... 2020.

Θετικό μέτρο, λένε οι επιχειρηματίες, αλλά δεν αρκεί

Οφελος για Ταμεία και Δημόσιο

«Αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία»

Ο στόχος που τίθεται είναι διπλός: Να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις (οι οποίες ζήτησαν από τα αρμόδια υπουργεία φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις προκειμένου να είναι σε... θέση να λειτουργούν και να απασχολούν προσωπικό) και, παράλληλα, να δημιουργηθούν νέες, έτσι ώστε να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ανέργων.

«Αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την απασχόληση και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και του κράτους», σημειώνουν τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξηγώντας ότι, η νέα μείωση (κατά 1 ποσοστιαία μονάδα) στο ύψος των εισφορών που προβλέπει το Μνημόνιο να γίνει το 2015 εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά των Ταμείων, θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποια «ρήτρα» για την απασχόληση, ώστε να μην απομειωθούν τα έσοδά τους μετά τις μειώσεις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (11,43% στο μέσο ασφάλιστρο) που έχουν γίνει και ήταν:

• Η πρώτη στις εισφορές του ΙΚΑ , την 1/11/12, κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα (εισφορά 0,75% υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και 0,35% υπέρ της Εργατικής Εστίας).

• Η δεύτερη μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1η Ιουλίου του 2014 (καταργήθηκαν η εισφορά 1% του εργοδότη και 1% του εργαζομένου υπέρ του ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ, η εισφορά 1% του εργοδότη υπέρ του κλάδου στράτευσης, η εισφορά 0,35% των μεγάλων επιχειρήσεων υπέρ του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εισφορά 0,55% από τον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ).

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων διεκδικούν, ακόμη, φορολογικές ελαφρύνσεις για να στηρίξουν τις θέσεις εργασίας, μόνιμα «ανοικτά» προγράμματα επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ για προσλήψεις ανέργων και αύξηση του ορίου των συνολικών ενισχύσεων (de minimis) που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία (200.000 ευρώ) προκειμένου να επιχορηγηθεί μέσω ΕΣΠΑ.

Πηγή: Ημερησία


http://taxheaven.gr

 7 
 στις: Σήμερα στις 12:25:08 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Εφάπαξ εκτακτη επιχορήγηση στα Ταμεία για να γλιτώνουν το «κούρεμα» χιλιάδες ασφαλισμένοι


Σανίδα σωτηρίας για τα ασφαλιστικά ταμεία ώστε να γλιτώσει το «τσεκούρι» στο εφάπαξ χιλιάδων ασφαλισμένων, επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση. Προτίθεται να φέρει ειδική διάταξη για έκτακτη επιχορήγηση στα προβληματικά ταμεία ώστε το ποσό που περιμένουν να πάρουν όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά από τον Αύγουστο του 2013 να είναι ελάχιστα κομμένο ή και καθόλου.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο 4281/2014 και στο άρθρο 6 όπου αναφέρεται ότι: «Ολοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης (όπως είναι και τα ασφαλιστικά ταμεία) δύναται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα».

Με τη διάταξη οι επικείμενες περικοπές στα εφάπαξ του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ των ένστολων καθώς και στα μερίσματα που καταβάλλουν οι αντίστοιχοι φορείς θα είναι μικρότερες από αυτές που αρχικά είχαν υπολογιστεί. Και αυτό γιατί η κρατική επιχορήγηση που προβλέφθηκε με νόμο θα αποτελέσει μέρος των εσόδων τους και θα περιορίσει τα ελλείμματά τους.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο ελάφρυνσης των μειώσεων εντάσσονται και οι επικουρικές συντάξεις, όχι μέσα από το κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα, αλλά μέσω του Λογαριασμού Αλληλεγγύης του ασφαλιστικού συστήματος.

Συγκεκριμένα εξετάζεται να δοθεί κρατική επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, 25 εκατ. στο ταμείο που χορηγεί τα εφάπαξ ΔΕΚΟ και τραπεζών (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 270 εκατ. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Πηγή: www.imerisia.gr


http://taxheaven.gr

 8 
 στις: Σήμερα στις 12:25:07 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Εγκαταλείπεται  το σχέδιο για την μηνιαία παρακράτηση φόρου με βάση το εισόδημα όλων των πηγών


Εγκαταλείπεται ως μη ρεαλιστικό το σχέδιο της τρόικας για την καθιέρωση από τον Ιανουάριο του 2015 ενός νέου συστήματος μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Το εν λόγω σύστημα θα έφερνε ριζικές αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου των μισθωτών και συνταξιούχων καθώς προέβλεπε πως οι εργοδότες ή τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούσαν από τον μισθό ή τη σύνταξη το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Με τον τρόπο αυτό, η τρόικα θεωρούσε πως θα έμπαινε φρένο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ θα απλοποιούνταν η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ωστόσο, στις προβολές που έκανε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδείχθηκε πως η μηνιαία παρακράτηση φόρου που πρότεινε η τρόικα οδηγούσε σε τεράστιες επιβαρύνσεις φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, από ελευθέριο επάγγελμα ή και αγροτικά εισοδήματα.

Παραλλήλως, έχει διαπιστωθεί πως με την υφιστάμενη δομή του φορολογικού συστήματος όσοι εισπράττουν έναν μισθό ή κύρια και επικουρική σύνταξη, με την παρακράτηση που τους γίνεται σε μηναία βάση σχεδόν εξαντλούν την φορολογική τους υποχρέωση, οπότε για την πλειονότητα των φορολογουμένων δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Πηγή: in.gr


http://taxheaven.gr

 9 
 στις: Σήμερα στις 12:25:07 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
40μελής επιτροπή για τη «νέα» απελευθέρωση επαγγελμάτων


Μία 40μελής επιτροπή που περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλα τα αρμόδια υπουργεία – γραμματείες θα πρέπει να καταγράψει ένα προς ένα τα εκατοντάδες επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υπηρεσιών, να αποτιμήσει αν «απελευθερώθηκαν», να μετρήσει αν υπάρχουν «εμπόδια» και με βάση την διεθνή πρακτική να προτείνει νέο γύρο απελευθερώσεων.

Δείτε την 40μελή επιτροπή και τις εργασίες που θα αναλάβει.

1. Γεώργιο Μανωλά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Μητροπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Κυριακούλα Σπανοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του  Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

3. Αλέξανδρο Κατσιμήχα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Τριτογενούς Παραγωγής της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

4. Αικατερίνη Παπανδρεοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων, με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

5. Στυλιανή Μπαντέκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

6. Στυλιανό Καραγιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, με  βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

7. Χαρά Σκολαρίκου, Πληρεξούσιο Υπουργό Β', Προσωπάρχη της Διεύθυνσης ΣΤ1 Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής
Διεύθυνσης  Προσωπικού Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος.

8. Αλεξία Καραναγνώστη, Λοχαγό (ΣΔΓ), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως μέλος.

9. Κωνσταντίνο Γαλάνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Γεωργακοπούλου υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση .

10. Μιχαήλ Συνοδινό, μετακλητό διοικητικό υπάλληλο, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου Υπουργού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος.

11. Χρήστο Μπανό, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού , Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Χαιμαντά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποδομής Εσωτερικής Αγοράς της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης .

12. Σοφία Λεβέντη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρασσιά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Γ΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

13.  Νικόλαο Παπαθανασόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Ζακούλα υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

14. Μάριο Κωστάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος.

15. Πελοπίδα Τσερέπα, Ειδικό Συνεργάτη-Δικηγόρο που υπηρετεί στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος

16. Τρύφωνα Ζαχαρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βαλεργάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ίδιου βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Υγρού Στίβου και Βαρέων Αθλημάτων, της ίδιας Διεύθυνσης.

17. Νικόλαο Άρχοντα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

18. Αναστασία Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

19. Πέτρο Γιαννουλάτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού , Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

20. Σταυρούλα Κόκκιζα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

21.  Ευγενία Πάττα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιπών Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων  Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος.

22. Αθηνά Διακουμάκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Μουλοπούλου, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελμάτων, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

23. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος.

24. Σταυρούλα Ρουσοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ολυμπία Γλυκιώτη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄, της ίδιας Διεύθυνσης.

25. Βασίλειο Μπεκούλη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών  και Ιδρυμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος.

26. Αθανάσιο Κουτσονίκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Δ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικών  Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης  Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

27. Ασπασία Γκουρβέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

28. Παναγιώτη Παπασπηλιώπουλο, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ΄ που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

29. Θάλεια Ξηρομερίτου, υπάλληλο  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος.

30. Αλέξανδρο Κουλίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Δ΄, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος.

31. Αικατερίνη Τσαγκαράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ6 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ζαφειράτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Μηχανικών, ίδιου βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Μεταλλευτικών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

32. Διαμάντω Ζάβρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πασχαλίνα Σιστάνη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

33. Ανδρέα Χαμουζά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, που υπηρετεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αθανασόπουλο, Αστυνομικό Διευθυντή, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

34.  Αλέξιο Ρούκο, Πυραγό, που υπηρετεί στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία  Τσιλογιάννη, Πυραγό, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

35. Σμαράγδα Δανιά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος.

36. Αγγελική Μιχαλοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής  Πολιτικής και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κωστοπούλου, υπάλληλο του  ίδιου κλάδου, με βαθμό Δ΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής της ίδιας Διεύθυνσης.

37. Αικατερίνη Αργυρακοπούλου, Υποπλοίαρχο Λ.Σ. που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Κηποσόγλου, Πλωτάρχη Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

38. Ιωάννη Κολαξή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό  Ε΄, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος.

39. Ευάγγελο Βαλμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας και Διακίνησης Τύπου της Διεύθυνσης Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Φούκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ίδιου βαθμού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

40. Αγαπούλα Κώτση, Ερευνήτρια Α΄ Τάξεως, που υπηρετεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ρωξάνη Καραγιάννη, Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Άννα Σεϊμένη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Παπαδοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Γενική Διεύθυνση.

Δ. Έργο της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την Ενωσιακή νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα είναι:

- Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.

- Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων /οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

- Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Επίσης η εν λόγω Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια του έργου της :

-  Θα έχει την δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.

-  Με απόφαση του Συντονιστή αυτής και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα  μπορεί να επιμερίζεται σε υποομάδες, οι δε εκπρόσωποι των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου  Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέχουν σε όλες τις ανωτέρω υποομάδες.

Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσης απόφασης.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο Υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Νίκης 5-7 Σύνταγμα.

Ζ. Στα μέλη της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για την συμμετοχή τους σ΄αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.


Η σχετική απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


http://taxheaven.gr

 10 
 στις: Σήμερα στις 12:25:05 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Κοινωνική Συμφωνία για Ανάπτυξη με Απασχόληση πρότεινε η Ε.Σ.Ε.Ε. στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Κοινωνική Συμφωνία για Ανάπτυξη με Απασχόληση πρότεινε η ΕΣΕΕ στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης»

Στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά και όλων των αρμόδιων Υπουργών της Κυβέρνησης, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για τη προώθηση πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, το συντονισμό των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, από το σύνολο των Υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και δημιουργία θέσεων εργασίας, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης πρότεινε μια "Κοινωνική Συμφωνία" με τη Κυβέρνηση για "Ανάπτυξη με Απασχόληση", την αναγνώριση του συνεπή εργοδότη, καθώς και τη θεσμοθέτηση του "Συνηγόρου του Επιχειρηματία".

Δηλώσεις προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:

«...Η αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανεργίας, η έλλειψη εργοδοτών, η μετανάστευση της νέας γενιάς επιστημόνων και η αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας με ανεκτίμητη τεχνογνωσία, προϋποθέτει νέες προσεγγίσεις στη διάγνωση των πραγματικών αναγκών εργασίας, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων μεταξύ του κράτους και των θεσμικών κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της χώρας.

Η πρόκληση της απασχόλησης απαιτεί μια συγκροτημένη απάντηση και μία κοινή προσπάθεια, ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, εάν οι κοινωνικοί εταίροι ενεργούμε ο καθένας μόνος του, ούτε εάν αντιμετωπίζεται ο κάθε ένας μεμονωμένα και διαφορετικά, άλλοι ως «παιδιά» και άλλοι ως «αποπαίδια».

Επομένως, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η εκπόνηση και υλοποίηση «Σχεδίου Δράσης των 5 Κοινωνικών Εταίρων για Ανάπτυξη με Απασχόληση», με 5 στόχους: την Ανασυγκρότηση, την Κατάρτιση, την Επιχειρηματικότητα, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή. Μία εξίσου σημαντική πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός πολύτιμου εργαλείου, μίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής, του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» στα πρότυπα των καλών υπηρεσιών του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το κράτος και οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουμε να δεσμευθούμε σε μία εγχώρια «εγγύηση για τη νεολαία» και παράλληλα να φροντίσουμε για την ανεργία των «μεγαλύτερων παιδιών» που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη.

Η ΕΣΕΕ στηρίζει το θέμα της έμπρακτης αναγνώρισης των συνεπών επιχειρήσεων και επαναφέρει τη κοινή πρόταση εργοδοτών και εργαζομένων για άμεση σύναψη μιας προγραμματικής Εθνικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και των θεσμοθετημένων Κοινωνικών Εταίρων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ.

Μία "κοινωνική συμφωνία" για "Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη με Απασχόληση" είναι ένας ισχυρός σύμμαχος καταπολέμησης της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελληνικής αλληλεγγύης στους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές μας...»

* Επισυνάπτεται συνημμένα το πλήρες κείμενο των προτάσεων της ΕΣΕΕ και των στοιχείων του ΙΝΕΜΥ που δόθηκαν στον Πρωθυπουργό.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ΕΣΕΕ ήδη από το Φεβρουάριο του 2014 έχει ταχθεί υπέρ της υπογραφής μιας Εθνικής Συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας. Η επίτευξη και η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας απαιτεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου νέου Προτύπου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας στη βάση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και των επενδύσεων.

Αυτός είναι ο μοναδικός βιώσιμος δρόμος για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανεργίας, της έλλειψης εργοδοτών, την αξιοποίηση της νέας γενιάς της χώρας μας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Η αναζήτηση διεξόδων στα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα της χώρας προϋποθέτει νέες προσεγγίσεις και νέες πρακτικές στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων και ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους και των θεσμικών κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της χώρας.

Η κρίση ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο αλληλοσυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι ήταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα. Η πρόκληση της απεξάρτησης αυτής απαιτεί μια συγκροτημένη απάντηση και μία κοινή προσπάθεια, ενώ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν οι κοινωνικοί εταίροι ενεργούμε ο καθένας μόνος του, ούτε εάν αντιμετωπίζεται ο κάθε ένας μεμονωμένα και διαφορετικά, άλλοι ως «παιδιά» και άλλοι ως «αποπαίδια».

Η κρισιμότητα του ρόλου των κοινωνικών εταίρων αναδεικνύεται με ιδιαίτερη έμφαση στο σύνολο των προγραμματικών και κανονιστικών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ. Η οργάνωση της εταιρικής σχέσης της Πολιτείας με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους καθώς και οι δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις της χώρας μας για την σύμβαση της εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση επιδίδεται στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά ιδιαίτερα τους στόχους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Η κεντρική συμφωνία μεταξύ κράτους και Κοινωνικών Εταίρων είχε μέχρι σήμερα επωφελή αποτελέσματα τόσο για το επίπεδο παραγωγής πολιτικών ως προϊόντων τεκμηριωμένου κοινωνικού διαλόγου όσο και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιο αποτελεσματικών δράσεων προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Επομένως, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αποτελούν οι περαιτέρω κοινές δράσεις τους με στόχευση στην συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα κατάρτιση, που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή.

• Δράσεις θεσμικής ενίσχυσης των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων
- Μελέτη, παραγωγή, τεκμηρίωση και προβολή πολιτικών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Διευκόλυνση και αναβάθμιση των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου σε κεντρικό και κλαδικό επίπεδο.
- Ανάπτυξη σχεδίων, συστημάτων, μεθόδων και συγκεκριμένων δράσεων υποστήριξης των "εντός κρίσης" επιχειρήσεων.

Μία άμεση πρόταση που υποβάλλει η ΕΣΕΕ είναι η δημιουργία μίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής, του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία». Ως γνωστόν, οι καλές υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη περιορίζονται σχεδόν στις επαφές πολίτη και Δημοσίου, ενώ στις ιδιωτικές σχέσεις δεν παρεμβαίνει παρά μόνο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του παιδιού και την ισότητα των φύλων. Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία θα είναι πολύτιμο εργαλείο, ένα πραγματικό «καταφύγιο» για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές για να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους και θέλουν μία αυθεντική γνώμη στο πρόβλημά τους, ενώ ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της αρχής θα περιβάλλει τις γνωμοδοτήσεις με την απαραίτητη αξιοπιστία και το αυξημένο τυπικό κύρος, ώστε να αντιμετωπίσουμε άλλη μια πηγή ανεργίας που είναι η έλλειψη μικρομεσαίων εργοδοτών.

• Ενέργειες συμβολής στην υλοποίηση συστημικών δράσεων

- Θέματα απασχόλησης και ανεργίας.
- Θέματα και δράσεις κοινωνικής οικονομίας.
- Θέματα καταγραφής και πρόγνωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
- Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων.
- Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες βελτίωσης και υποστήριξης δράσεων μαθητείας.
- Συμμετοχή στη δόμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση εθνικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων.
- Συμμετοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.
- Συμμετοχή σε δράσεις παρακολούθησης και ενίσχυσης της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.

Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε στο μέγα ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Οι περισσότεροι νέοι κάτω των 25 ετών παλεύουν σήμερα για μια θέση στην αγορά εργασίας, κάνοντας την καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά των νέων, πρώτη προτεραιότητα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας απασχόληση σε 650.000 εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς 12 μήνες τον χρόνο. Επίσης είναι ο σημαντικότερος πόλος προσέλκυσης των νέων ηλικίας 15-24 ετών και γυναικών, αλλά αυτό σήμερα δεν αρκεί. Προτείνουμε λοιπόν να δοθούν κίνητρα στις 780.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσλάβουν τουλάχιστον έναν άνεργο. Η κατάλληλη επιδότηση της απασχόλησης είναι η μόνη που μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τα ποσοστά ανεργίας.

Το κράτος και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να δεσμευθούμε σε μία εγχώρια «εγγύηση για τη νεολαία». Σκοπός όλων μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένας νέος κάτω των 25 ετών δεν θα πρέπει να μένει επί μακρόν άνεργος ή εκτός αγοράς εργασίας. Κοινά σχεδιαζόμενες δράσεις εκπαίδευσης, απορρόφησης, κατάρτισης περί επαγγελματικού προσανατολισμού, επανακατάρτισης, αναζήτησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, κίνητρα για τις εργοδοτικές επιχειρήσεις (όπως η δέσμευση περί διατήρησης της απασχόλησης για την συμμετοχή στο ΕΣΠΑ), ανίχνευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ανακατεύθυνση των ανέργων προς αυτά, είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Παράλληλα όμως με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, πρέπει να φροντίσουμε επίσης και για την ανεργία των «μεγαλύτερων παιδιών» και όσων βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχουν την ευελιξία των νέων και δεν μπορούν να υιοθετήσουν εύκολα τις νέες πρακτικές, με αποτέλεσμα να τίθενται μόνιμα στο κοινωνικό περιθώριο. Μάλιστα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί το ποσοστό της ανεργίας των νέων να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όμως εξίσου ανησυχητικός είναι ο απόλυτος αριθμός της ανεργίας των μεσαίων ηλικιών, κάτι που μερικές φορές δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Ο ΟΑΕΔ διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτής της ευαίσθητης ομάδας σε βάθος πενταετίας και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Τα προγράμματα αυτά ήταν μία καλή αρχή αλλά απαιτείται αποτίμηση και συνέχεια μαζί με επιστημονική μέτρηση του προβλήματος και η εκ νέου ανάληψη σχετικών δράσεων.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων.
- Δράσεις προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, όπως συμβουλευτική και υποστήριξη επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.
- Δράσεις συμπράξεων και υιοθέτησης καινοτομικών πρακτικών από τις μικρές επιχειρήσεις.
- Ενέργειες ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους και εργοδότες) στις επιμέρους ειδικότητες που τους αφορούν.
- Υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης για εργαζόμενους και εργοδότες σε οριζόντιες και κοινωνικές δεξιότητες.

Ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην εξισορρόπηση των πολιτικών, στην επίτευξη των αναγκαίων συμφωνιών και συγκλίσεων, στην αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών, στην κινητοποίηση της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, στη μεταβολή των νοοτροπιών και των πρακτικών της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σύζευξη μαθητείας και εργασίας με στόχο να υπάρχει ως αποτέλεσμα η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις «certified workers». Η σειρά που ακολουθούμε μέχρι σήμερα εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία, απασχόληση ίσως πρέπει να αλλάξει.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ στηρίζει τη κοινή πρόταση των εργοδοτών, για άμεση σύναψη μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και των πέντε (5) θεσμοθετημένων Κοινωνικών Εταίρων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, με αντικείμενο πέντε (5) κοινούς άξονες. Το «Σχέδιο Δράσης των Κοινωνικών Εταίρων για την Ανάπτυξη με Απασχόληση», θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις από τον κάθε φορέα, προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας και Παιδείας για: α) Ανασυγκρότηση, β) Κατάρτιση, γ) Απασχόληση, δ) Επιχειρηματικότητα και ε) Κοινωνική Συνοχή.
Μία "κοινωνική συμφωνία" της Κυβέρνησης για την Ανασυγκρότηση της Ελλάδας, με τους 5 κοινωνικούς εταίρους σε 5 κοινούς άξονες μπορεί να εξασφαλίσει τη βέλτιστη σύμπραξη και συνεργασία αναφορικά με τις κύριες εθνικές πολιτικές για δημιουργική επιχειρηματικότητα με βιώσιμες θέσεις εργασίας καθώς και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Η ΕΣΕΕ στη προσπάθεια της αυτή, μέσα από την καθημερινότητα της αγοράς και τις ανάγκες του εμπορίου, χάραξε μια "εθνική εμπορική οδό" με 10 "σταθμούς ανεφοδιασμού", ώστε να ενταχθεί δυναμικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον οικονομικό άξονα του "οδικού χάρτη" της Ελλάδας.

Η κρίση απέδειξε με τον πιο ισχυρό τρόπο πόσο αλληλοσυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι είναι όλοι οι τομείς της οικονομίας μας. Η αλληλεξάρτηση αυτή, απαιτεί μια συντονισμένη υπέρβαση, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ενεργήσουμε όλοι μαζί, ως ένας στρατηγικά ισχυρός σύμμαχος καταπολέμησης της κρίσης και της ανεργίας. Οι 5 κοινωνικοί εταίροι, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ οφείλουμε να συνεργαστούμε με συνέχεια και συνέπεια και να πορευτούμε όλοι μαζί, ώστε να στείλουμε εκ μέρους της πατρίδας μας, ένα ηχηρό μήνυμα ελληνικής αλληλεγγύης στους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2014

- Πρωτοφανής μείωση του ΑΕΠ -25%
- Η χώρα πρώτη σε μεταρρυθμίσεις, αλλά μη ανταγωνιστική (91οι στους 148)
- Βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου λόγω μείωσης των εισαγωγών -36%
- Οικονομικές δραστηριότητες σε αδιέξοδο (αυτοκίνητα -78%, οικοδομή -70%, διαφήμιση -70%, τουρισμός -36%, λιανεμπόριο -35%, βιομηχανία -26%, αγροτικής παραγωγή +10%)
- Νέες εταιρείες ανά έτος -25%
- Αύξηση ανεργίας στο σύνολο 280% και στους νέους 200%

2. ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

- Πληθυσμός 10.815.917
- Ανενεργοί 5.862.397
- Εργαζόμενοι 3.589.700
- Άνεργοι 1.363.100
- Νέοι <35 642.800
- Εργαζόμενοι στο εξωτερικό 200.000

3. ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

- Εμπόριο 650.020 (νέοι 182.083)
- Αγροτική παραγωγή 503.158 (νέοι 79.270)
- Μεταποίηση 336.094 (νέοι 84.142)
- Εστίαση 286.744 (νέοι 116.174)
- 1/2 απασχολούνται στους παραπάνω κλάδους

4. ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 2009-2013

- Σύνολο χαμένων θέσεων εργασίας 953.874 (532.125 θέσεις νέων)
- Κατασκευές 232.262 (-60%)
- Μεταποίηση 206.493 (-50%)
- Εμπόριο 179.610 (-20%)
- Εστίαση 37.148 (-13%)
- Τουρισμός 15.637 (-17%)
- Αγροτική παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων χωρίς μεταβολή
- Τεχνολογία με μικρό αριθμό εργαζομένων και μικρή αύξηση (+6%)

5. Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ και ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Τα 2/3 των θέσεων εργασίας που χάθηκαν δύσκολα θα ανακτηθούν
- 640.000 εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν κλάδο
- 500.000 πρέπει να αλλάξουν τόπο διαμονής (από Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
- Παρεμβάσεις και αλλαγές σε τουρισμό-πολιτισμό, αγροτική παραγωγή-τρόφιμα, τεχνολογία-ενέργεια, υποδομές logistics και χρηματοοικονομικά
- Βελτιώσεις σε σταθερούς πυλώνες όπως εμπόριο, μεταποίηση και ναυτιλία

6. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Κρίση μικρομεσαίων εργοδοτών <9 εργαζόμενους
- Αδυναμία στήριξης νέων θέσεων από υφιστάμενες επιχειρήσεις
- Χαμηλή ποιότητα απασχόλησης (αμοιβή, προοπτική, ρόλος, ωράριο)
- Ατολμία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας
- Τα start ups δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό
- Νέα λογική στήριξης σε follow ups και restarts
- Έλλειψη εργοδοτών

7. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- Με δημιουργική επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και όχι ανάγκης
- Με επιχειρηματικότητα υψηλού ρυθμού ανάπτυξης
- Με αύξηση των επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας
- Με επιχειρηματικότητα βιώσιμων θέσεων εργασίας
- Με νέα λογική για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
- Με εκπαίδευση, εξειδίκευση, πρακτική εμπειρία, υψηλότερες αμοιβές
- Με σύζευξη εκπαίδευσης και απασχόλησης
- Με πιστοποίηση έμπειρων επαγγελματιών
- Με παροχή κινήτρων για προσλήψεις πρακτικής άσκησης
- Με περισσότερους μικρομεσαίους εργοδότες

http://taxheaven.gr

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
TAXPLANET © 2009

nlogn information technologies